UTW Day 2020 – Los Angeles, CA, USA

UTW Day 2018 – Los Angeles, CA, USA

UTW Day 2017 – Los Angeles, CA, USA

UTW Day 2016 – Los Angeles, CA, USA

UTW Day 2016 – The Philippines

UTW Day 2016 – Mococa, Brazil

UTW Day 2016 – Las Vegas, NV, USA

UTW Day 2016 – Reykjavik, Iceland

UTW Day 2013 – Los Angeles, CA, USA

UTW Day 2015 – Omaha, NE, USA

UTW Day 2014 – Olongapo, The Philippines

UTW Day 2014 – Seattle, WA, USA

UTW Day 2013 – Reykjavik, Iceland

UTW Day 2013 – Hamburg, Germany